Cửa thép vân gỗ nhà chú Tuấn
Công trình tại thành phố Hải Dương
Công trình cửa thép vân gỗ tại Hải Dương
Công trình hoàn thiện tại nhà anh Tiến